Bodem & mest

De bodem is de basis van een gezonde tuin

Bij alles wat wij in onze moestuin doen moet de bodem voorop staan. Dát immers is de basis van een gezonde tuin.
De Biologische Moestuin Vereniging Hengelo heeft het tuinieren op biologische wijze als uitgangspunt. Hieronder verstaan wij dat wij daarbij afzien van het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Dit helpt schade voorkomen aan het gehalte van organische stof in de bodem en aan het bodemleven.

In het spraakgebruik zijn “grond” en “bodem” een beetje hetzelfde. Maar er is wel een verschil:

  • Grond is het losse materiaal aan de oppervlakte. Neemt u hiervan op een willekeurige plaats een kleine hoeveelheid om te laten onderzoeken, dan spreekt men van een grondmonster en van grondonderzoek.
  • Bodem heeft meer betrekking op het samenhangend geheel van die afzonderlijke gronddeeltjes. Dat geldt voor zowel minerale en organische gronddeeltjes en ook de met water en lucht gevulde poriën.

Afzien van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen helpt schade voorkómen,
maar voor een gezonde bodem is méér nodig.”

Top

Een gezonde bodem

Maar gezond zijn houdt zo veel meer in, dan alleen het kale feit van niet ziek zijn. En dat geldt ook voor onze bodem.
Om gewas te laten groeien, kunnen wij dat voeden met kunstmest. Maar beter is het om te werken aan een goede bodemvruchtbaarheid.
De bodem is als een levend wezen en het afzien van kunststoffen alleen bouwt nog geen bodemvruchtbaarheid op. Goede, gezonde bodems zijn zowel waterdoorlatend als vochtvasthoudend, zuurstofrijk, heeft goede voedings- en organische stofgehalten en een rijk bodemleven. Om dat te bereiken moeten wij de aarde gericht onderhouden, en blijven onderhouden.

We moeten werken aan een goede bodemvruchtbaarheid.

Top

Onze moestuinbodem

Alle vormen van landbouw, ook het moestuinieren, verarmen de bodem. Op Internet is te lezen dat de gemiddelde akker, wereldwijd, 75% minder mineralen bevat dan bodems die niet eerder zijn bewerkt. Als gevolg daarvan zouden groenten nu niet meer zo gezond zijn als vroeger. Bijvoorbeeld graan zou minder eiwit bevatten dan vroeger, zou spinazie minder ijzer bevatten dan vroeger enzovoorts.
Ook ons moestuincomplex is wat dit betreft voor verbetering vatbaar. Een test uit 2015  van de beginsituatie gaf als resultaat: 100% schraal. Da’s niet best!

De bodem in onze moestuin is voor verbetering vatbaar.

Top

Actie

Daarom moeten wij steeds actie ondernemen om de gezondheid van de bodem te herstellen en te onderhouden. Daartoe hebben wij beschikking over een breed scala van mogelijke maatregelen. Hiertoe behoren onder andere:

  • bevorderen dat de grond zowel waterdoorlatend als vochtvasthoudend is;
  • het voorkomen dat de moestuin in de winter braak ligt;
  • mulchen (bodemleven);
  • het toedienen van dierlijke mest: dit voegt vooral voeding toe;
  • het toedienen van compost (organische stof): dit verbetert vooral de structuur en maakt de grond luchtiger;
  • het geven van kalk: bij een wat zure bode kan dit de (zuurgraad verbeteren;
  • enzovoorts.

Het meest bepalend voor de bodemgesteldheid is de grondsoort. Deze grondsoort kunnen wij niet veranderen, maar wel verbeteren.
Om hiermee een begin te maken hebben wij een bemestingsplan opgesteld. Een onderbouwing van het bemestingsplan en toelichting op bovenstaande acties vindt u in ons bodemverzorgingsplan.

Voor onze moestuin is een bemestingsplan en een bodemverzorgingsplan opgesteld.

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.

 


De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.