Grond

Inleiding

Het soort grond in de moestuin van de Biologische Moestuin Vereniging Hengelo is zandleemgrond. De grondsoort is het meest bepalend voor de bodemgesteldheid. Wij kunnen de grondsoort niet veranderen, maar wel verbeteren.
De meest toegepaste grondbewerking is spitten. Hierover zijn de meningen verdeeld. Wij wijden daar een aparte pagina aan: wel of niet spitten?

Top

Grondsoort: zandleemgrond

Het Weusthag met daarin onze moestuin maakt deel uit van een oud beekdal dat in de laatste ijstijd is opgevuld met zand en beekafzettingen. Deze beekafzettingen bestaan uit sterk lemig zand, meer of minder dikke leemlagen met een lössachtig karakter en ook kleigrond.
Op zich is deze mengvorm van leem en zand een heel geschikte grondsoort voor een moestuin want het laat een ruime keuze aan planten toe.
We hebben wel problemen met de dikte en diepte van de leem, die varieert sterk. In elk geval tot een meter diep (en misschien nog veel dieper) zit soms massieve blauwgrijze ondoorlatende leemlaag. Deze laag kan een behoorlijk storende werking hebben op de waterafvoer.

Kaart uit de Atlas Leefomgeving: bodemopbouw (1:50.000):

De kaart laat zien dat de moestuin ligt op “sterk lemig fijn zand” tegen de grens van “sterk lemig fijn zand op keileem”. De schaal van de kaart is echter 1:50.000 dus de grens is niet per se zo scherp te stellen: wij hebben dan ook onder onze moestuin dikke lagen keileem aangetroffen.

De belangrijkste eigenschappen van de grond zijn:

 

Top

 

Bodemstructuur

Een grond met een goede structuur heeft een kruimelige opbouw met veel gangen en holten voorkomen. Het bodemleven speelt hierbij een belangrijke rol. In de lente warmt zulke grond snel op, zodat lucht en warmte in de bodem kunnen dringen. Ook helpt het een te veel aan water goed af te voeren.
Organisch materiaal, zoals rijpe compost of stalmest, heeft een gunstige invloed op de bodemstructuur en het bodemleven. Het regelmatig gebruik hiervan maakt daardoor de grond losser. Dit helpt een vruchtbare, gezonde tuingrond met een rulle structuur op te bouwen.

Het regelmatig gebruik van organische materiaal helpt een vruchtbare, gezonde tuingrond met een rulle structuur op te bouwen.

Top

 

Zuurgraad van de grond

Een goede zuurgraad is gunstig voor de bodemstructuur en het bodemleven. Daarmee is het goed voor de beworteling en voeding van het gewas. Voor moestuinen geldt een streefwaarde voor de zuurgraad die ietsje zuur is of neutraal. De optimale waarde verschilt ietwat per gewas. Zo hebben bijvoorbeeld aardappelen, rabarber en courgettes graag ietsje zure grond. Maar look-, knol- en wortelgewassen geven de voorkeur aan neutrale grond. En daarnaast hebben koolsoorten en spinazie op hun beurt dan weer een voorkeur voor iets basische grond.
De zuurgraad in de voedseltuin bevindt zich binnen de streefwaarden voor zandleemgrond, wat in beginsel heel gunstig is. Maar voor humusarme gronden is een iets hogere zuurgraad gewenst. Dit kan door het jaarlijks toevoegen van groencompost. U kunt de zuurgraad het ook meer kunstmatig verhogen door landbouwkalk toe te voegen. Maar toegevoegde kalk spoelt ook weer snel uit.

Voor onze humusarme grond is een iets hogere zuurgraad gewenst; dit kan door het jaarlijks toevoegen van groencompost.

 

Top

 

Organische stof en humus

Humus is het restant van de organische stof nadat het door het bodemleven is afgebroken. Humus heeft een goede invloed de bodemvruchtbaarheid: op het vermogen om planten te voeden en om vocht vast te houden.
Het gehalte aan organische stof en humus in onze Goede Doelen tuin is niet bekend. Maar door het vroegere landbouw gebruik van het terrein zal dat laag zijn. Ook door het ’s winters braak liggen en door de jaarlijkse natuurlijke afbraak loopt dit nog verder terug. Daarom zouden wij organische stof dus steeds weer moeten toevoegen om het gehalte op peil te brengen en te houden.
Het is niet mogelijk om met een moestuin voldoende groencompost te produceren om het gehalte aan humus op peil te houden. Daarvoor zijn dus aanvullende acties voor nodig.
Iedere bodem die tekort schiet in bodemvruchtbaarheid is te verbeteren door organische stof toe te voegen.

Iedere bodem die tekort schiet in bodemvruchtbaarheid is te verbeteren door organische stof toe te voegen.

Top


Voor mogelijke acties om de staat van de tuingrond te verbeteren, zie ons bemestingsplan. In de toelichting daarop, ons bodemverzorgingsplan, staan de achtergronden meer in detail uitgewerkt.

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.

 


De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.