Biologisch moestuinieren

 

Bij de Biologische Moestuin Vereniging Hengelo gaat het in het moestuinbeheer, de naam zegt het al, om biologisch moestuinieren . Dit houdt in dat wij afzien van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en van het gebruik van kunstmest.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw was zoiets heel vooruitstrevend. Maar tegenwoordig is het best heel gebruikelijk.

Naast het biologisch tuinieren zijn er nog enkele andere moderne benaderingen van moestuinieren:

Voor de volledigheid noemen we ook nog dat sommige moestuiniers lijken te werken volgens de chaostheorie.
Kijk op onze linkpagina voor links naar de vier landelijke verenigingen die zich speciaal richten op de vier genoemde benaderingen van het moestuinieren.

Wat is eigenlijk het verschil met biologisch tuinieren?
In volgorde van toenemende mate van natuur- en milieuvriendelijkheid, geven we hieronder het verschil aan.

Top

Biologisch moestuinieren

Biologisch moestuinieren kenmerkt zich door:

  • géén gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen – maar preventie en biologische middelen en
  • geen gebruik van kunstmest – maar toepassing van organische mest of compost.

Centraal staat het gezond en vruchtbaar houden van de bodem.
Biologisch moestuinieren is niet per se milieuvriendelijk en duurzaam. Bijvoorbeeld, ook met een te veel aan organische mest is het grondwater te vervuilen, is te veel kalk aan de bodem toe te voegen en dergelijke. Het is maar hoe de individuele tuinier er invulling aan geeft en dat bepaalt of men verantwoord moestuiniert.

 

Top

Biologisch-dynamisch tuinieren

BD-tuinieren maakt net als biologisch tuinieren geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Maar daarnaast spelen veronderstelde kosmische invloeden een belangrijke rol. De ideale timing van zaaien is afhankelijk van de stand van de maan ten opzichte van de dierenriem (“de zaaikalender van Maria Thun”).
Ook voor biologisch-dynamisch moetuinieren geldt dat het niet per se milieuvriendelijk en duurzaam is. Het is hoe de individuele tuinier er invulling aan geeft en dat bepaalt of men verantwoord moestuiniert.

 

Top

Ecologisch tuinieren

Net als bij het biologische en biologisch-dynamisch tuinieren gebruikt men geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Maar ecologisch tuinieren gaat nog twee stapjes verder. Bij het tuinieren zelf speelt het herstel van de stofkringlopen een belangrijke rol. En in het randgebeuren rond het tuinieren moeten ook de verbruiks- en gebruiksmaterialen een mens- en milieuvriendelijk karakter hebben.

 

Top

Natuurlijk tuinieren

Ook het natuurlijk tuinieren gaat nóg een stapje verder en wint aan poipulariteit. Natuurlijk tuinieren gaat uit van de organische kringloop en is het zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal ontwikkelt. Plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud zijn er op gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te bieden. Dus gelegenheden om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren. Gebruik daarom bij voorkeur inheemse planten en plaats voorzieningen voor bepaalde dieren (nestkastjes, insectenhotel, stapel stenen, stapel dood hout). Zoals nestkasten voor insectenetende vogels als natuurlijke bestrijding van rupsen in de groenten. En ook nestkasten voor torenvalken als natuurlijke bestrijding van veldmuizen. De natuur zelf krijgt zo meer ruimte. Er is ook een Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, nu al toegekend aan enkele tientallen moestuinverenigingen.

Nestkast met torenvalkenbij onze moestuin (© Susanne Vedder)
Nestkast met torenvalken bij onze moestuin: natuurlijke bestrijding van veldmuizen (© Susanne Vedder)

Top

Permacultuur

Permacultuur is een breed begrip waarbij men zich richt op een ecologisch duurzame en economisch stabiele omgeving. Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als voorbeeld. Het is geen vorm van moestuinieren, maar het moestuinieren maakt er deel van uit. Daarbij richt men zich dan niet alleen op het produceren van voedsel. Ook richt men zich op het verbeteren van de waterhuishouding en bodem, herstel van het landschap en een weerbare omgeving. Een typisch aspect van permacultuur in de moestuin is het niet braak laten liggen van de grond en het mulchen door het bedekken van de zwarte grond met organisch materiaal.

Top

Onze moestuinvereniging

Wij zijn voor gifvrij tuinieren want dit stimuleert het bodemleven en de weerstand tegen plagen en ziekten. Daarom gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dat is het aspect van het biologisch tuinieren.
Daarnaast doen wij ook wat dingen die bij het natuurlijk tuinieren passen, zoals de heg van inheemse planten die wij hebben aangeplant. Ook hangen wij nestkasten op voor zangvogels en voor torenvalken.
Toch zijn wij geen “donkergroene jongens en meisjes” – maar eerder wat lichtgroen. Wij houden veel van de diertjes, de miertjes en de piertjes en voor lieveheersbeestjes hebben wij veel respect. Maar coloradokevers staan bij ons toch iets minder in aanzien.
Wij hebben ook veel respect voor planten zoals groenten, maar het kweekgras krijgt minder waardering. Van vlinders kunnen wij echt genieten, maar met hun rupsen zijn wij minder blij. En al gebruiken wij dan geen chemische middelen en kunstmest, wij gebruiken wél geïmpregneerd hout en in de voedseltuin voor het goede doel ploegen wij ook gemechaniseerd de bodem met een tuinploeg en onderhouden wij de haag met een bosmaaier . . .

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.

 

De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.